På denne side finder du informationer om medlemskab, bestyrelsen og andre informationer om foreningen.

Hold dig opdateret her på siden. Husk hvis du er medlem af foreningen, kan du også blive medlem af Facebookgruppen "Forening for praktiserende Biopater og Naturopather ibm og Phytoterapeuter".

Foreningens vedtæger

Praktiserende Biopater, Naturopather ibm og Phytoterapeuter

§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Stk. 1 Foreningens navn er Praktiserende Biopater, Naturopather ibm og Phytoterapeuter
Stk. 2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid valgte formands adresse.

§ 2 Foreningens formål
Stk. 1. Foreningens væsentligste formål er at repræsentere foreningens medlemmer i faglige spørgsmål.
Stk. 2. At arbejde for øget forståelse for og kendskab til biopati/naturopati/phytoterapi som behandlingsform.
Stk. 3. At sikre den bedst mulige grund- og efteruddannelse inden for biopati/naturopati/phytoterapi ved at støtte og vejlede de eksisterende skoler.
Stk. 4. At sikre og udvikle et højt fagligt og etisk niveau og god klinisk praksis.
Stk. 5. At arbejde for nationalt og internationalt samarbejde indenfor biopatien, naturopatien og phytoterapien.

Stk. 6. At sikre at medlemmerne der er registreret under "Registreringsordningen for alternativ behandler" (RAB) lever op til gældende krav. 

§ 3 Optagelsesbestemmelser
Stk. 1. Aktivt medlemskab kan opnås af personer, der som minimum har gennemført en af foreningen godkendt uddannelse, der opfylder de basale uddannelseskrav jf Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere §10 og som ikke har kontingentrestance til foreningen.
Stk. 2. Medlemskab som studerende kan opnås af personer, der er indskrevet som studerende Institut for Biologisk Medicin, cvr nr. 38747169 der er godkendt af foreningen som uddannelsessted for biopati/naturopati og studerende fra Urteskolen, cvr nr. 18654490.
Stk. 3. Skolemedlemskab kan opnås af de skoler, der er godkendt af foreningen som uddannelsessted for biopater, naturopather ibm og skoler for phytoterapi.
Stk. 4. Optagelse sker efter ansøgning og godkendelse af bestyrelsen. Ved ansøgning om aktivt medlemskab indsendes dokumentation for gennemført uddannelse jf. §3 stk. 1 sammen med ansøgningen.


§ 4 Udmeldelse
Stk. 1. Udmeldelse sker skriftligt til kassereren.
Stk. 2. Refusion af kontingent kan ikke finde sted.
Stk. 3. Ved kontingentrestancer over 3 måneder bortfalder medlemskabet. Meddelelse om dette sker skriftligt til medlemmet.


§ 5 Eksklusion
Stk. 1. Dersom et medlem gør sig skyldig i grovere forsømmelse i forhold til foreningens vedtægter eller medlemsforpligtelser, kan bestyrelsen med 4/5 majoritet beslutte at ekskludere medlemmet. Herunder regnes også de etiske regler, som er underskrevet ved indmeldelse.
Stk. 2. Undtaget herfra er klager vedrørende god klinisk praksis, som alene henhører under Etisk Råd.
Stk. 3. Medlemmet kan inden for en frist på 2 måneder efter afgørelsen klage til Etisk Råd over denne jf. § 18 stk. 1.
Stk. 4. I perioden indtil udløbet af klagefristen eller hvis eksklusionen ankes, indtil denne er blevet prøvet, er medlemskabet suspenderet. I suspensionsperioden bortfalder alle medlemsrettigheder.
Stk. 5. Etisk Råds afgørelser kan ikke ankes, men kan indbringes for domstolene.

§ 6 Genindmeldelse
Stk. 1. Et medlem, der har fået frataget medlemskabet som følge af kontingentrestance, kan inden for et år fra slettelsesdatoen indmeldes ved skriftlig ansøgning til Foreningen og betaling af evt. restance.
Stk. 2. Bestyrelsen kan efter skriftlig ansøgning godkende genindmeldelse af et medlem, som er ekskluderet,såfremt det findes tilstrækkeligt begrundet, og kriterier for genindmeldelse i øvrigt er opfyldt.
Stk. 3. Genindmeldelse efter et år fra udmeldelsesdatoen behandles som optagelse af nye medlemmer jf. §3.

§ 7 Medlemsrettigheder og pligter
Stk 1. Enhver, der opfylder kravene i optagelsesbestemmelserne i §3, har ret til at blive optaget som medlem af foreningen jf optagelsesbestemmelserne i §3.
Stk. 2. Aktive medlemmer, som ønsker at blive RAB-registreret, har ret til rådgivning herom i foreningen.
Stk. 3. Ethvert medlem af foreningen har pligt til at overholde gældende lovgivning og foreningens regler for god klinisk praksis samt de etiske regler udstukket af foreningen.
Stk. 4. Ethvert aktivt medlem har ret til at bruge foreningens logo. Stk. 5. Medlemmer, som har opnået titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB) kan anvende denne i henhold til retningslinjer fastlagt af foreningens generalforsamling.

§ 8 Regler for god klinisk praksis
Foreningens medlemmer skal:
Stk. 1. Udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres faglige virke, herunder gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige, og som den pågældende er kvalificeret til.
Stk. 2 Anbefale klienterne at søge læge mv., hvor dette er indiceret.
Stk. 3 Overholde lovgivningen, herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende.
Stk. 4. Give klienterne saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger, de kan have hertil.
Stk. 5. Føre optegnelser (journal) over deres behandlinger af den enkelte klient, herunder om indikation og behandling og den information, der er givet. Klienten skal give skriftligt samtykke til, at der føres journal og har til enhver tid ret til at blive gjort bekendt med indholdet af journalen.
Stk. 6. Overholde deres tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som de gennem deres faglige virksomhed får om deres klienter.
Stk. 7. Løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden i henhold til gældende regler i foreningen.


§ 9 Registreringskriterier
Stk. 1 Aktive medlemmer, der opfylder kravene i foreningens optagelsesbestemmelser jf. § 3 stk. 1, kan ansøge om tilladelse til at anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB).
Stk. 2. Disse krav er en sundhedsmæssig uddannelse på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer eller lektioner. Uddannelsen skal bestå af både teori og praksis. Den praktiske del af uddannelsen opgøres i timer. Uddannelsen skal som minimum omfatte 250 undervisningstimer eller lektioner i fagene biopati/naturopati/phytoterapi herunder de til enhver tid udstukne rammer for de enkelte fag.

Anatomi, fysiologi og sygdomslære tages særskilt.

Herudover skal uddannelsen indeholde basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser, klinikvejledning/klientbehandling, psykologi samt præsentation af andre alternative behandlingsformer.


Stk. 3 Titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB) er forbeholdt aktive medlemmer registreret efter denne ordning jf. regler og procedurer for aktivt medlemskab og registrering samt betaling for RAB-registrering.

Stk. 4. Offentligheden kan på foreningens hjemmeside få adgang til oplysninger om, hvilke medlemmer foreningen har registreret og hermed givet tilladelse til, at anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB), om foreningens regler for God Kliniks Praksis og uddannelseskrav til de medlemmer som RAB-registreres samt om klage-adgangen til foreningens klageorgan. 

§ 10 Afregistrering
Stk. 1 Afregistrering sker ved udtrædelse af den aktive medlemsgruppe, ved eksklusion af foreningen samt i de tilfælde, hvor et medlem ikke overholder gældende lovgivning og ved gentagen overtrædelse af foreningens regler for god klinisk praksis jf. §8.
Stk. 2. Retten til brug af betegnelsen Registreret Alternativ Behandler (RAB) bortfalder i sådanne tilfælde og behandleren vil blive bedt om at sende sit RAB-bevis retur til foreningen.


§ 11 Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og beslutningsdygtig uanset antal stemmeberettige fremmødte.
Stk. 2. Kun punkter, der er optaget på generalforsamlingens dagsorden, kan komme til bindende afstemning.
Stk. 3. Vedtagelser/forkastning af dagsordensforslag på generalforsamlingen føres til referat. Referatet skal godkendes og underskrves af mødets referent og dirigent.
Stk 4. Udover aktive medlemmer kan også passive medlemmer, støttemedlemmer og studerende deltage med taleret, men uden stemmeret i generalforsamlingen. Aktive, passive medlemmer og studerende er valgbare til udvalg i foreningen.
Stk. 5. Kun aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare til bestyrelse, revision og Etisk Råd.


§ 12 Ordinær generalforsamling
Stk. 1. Afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Stk. 2. Tidspunktet meddeles tidligst muligt og senest tre måneder før generalforsamlingen.
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen. Herunder forslag om vedtægtsændringer.
Stk. 4. Indkaldelse sker skriftligt til medlemmerne med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, bestyrelsens beretning, herunder beretning fra Etisk Råd, regnskab og budget samt indsendte forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
Punkt 1) Valg af dirigent
Punkt 2) Valg af referent

Punkt 3) Valg af stemmetællere.
Punkt 4) Beretning fra bestyrelse, Etisk Råd samt udvalg
Punkt 5) Det reviderede regnskab fremlægges.
Punkt 6) Indkomne forslag
Punkt 7) Handlingsplan for det kommende år
Punkt 8) Budget
Punkt 9 ) Fastsættelse af kontingent
Punkt 10) Valg til bestyrelsen, i ulige år vælges et ulige antal aktive bestyrelsesmedlemmer for 2 år og i lige år et lige antal.

Punkt 11) Valg af 2 suppleanter for 1 års periode
Punkt 12) Valg af medlemmer til Etisk Råd. Der skal vælges min. 2 og max 5 blandt aktive medlemmer. Vælges for 2 år ad gangen. I ulige år et ulige antal og et lige år, et lige antal.  Etisk råd konstituerer sig selv efterfølgende med formånd. Suppleant vælges for 1 år.

Punkt 13) Valg til udvalg for 1 år - nedsættes ad hoc.
Punkt 14) Valg af intern revisor for 2 år og suppleant for 1 år.

Punk 15) Valg af studerende til bestyrelsen. Mindst 1 og max 2 studerende for hver skole, der er medlem af foreningen, vælges for 1 år gangen.
Punkt 16) Eventuelt

Stk. 6 Den af generalforsamlingen valgte dirigent har til opgave at sikre, at dagsordenen for generalforsamlingen følges.
Stk. 7 Referentens opgave er i kort skriftlig form at gengive de trufne beslutninger, dvs. omtale samtlige punkter på generalforsamlingens dagsorden i forhold til vedtagelser, beslutninger og valg. Referatet skal skriftligt godkendes af dirigenten inden udsendelse.
Stk. 8 Stemmeudvalgets opgave er at bistå dirigenten ved afstemninger. Stemmeudvalget består af min. 2 aktive medlemmer.

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmer eller minimum 25% af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal dette ske senest otte uger efter anmodningens fremkomst.
Stk. 2. Anmodningen skal indeholde angivelse af de punkter, som ønskes behandlet.
Stk. 3. Indkaldelse kan i øvrigt ske efter gældende regler for indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse skal indeholde det/de forslag, som ønskes behandlet.
Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes to uger før og to uger efter den ordinære generalforsamling.


§ 14 Afstemningsregler
Stk. 1. Alle afstemninger, afgøres ved simpelt flertal blandt de stemmeberettige fremmødte aktive medlemmer samt indsendte fuldmagter fra aktive medlemmer. Fuldmagterne skal være til specifikke punkter og til minimum et aktivt medlem. 
Stk. 2. Hvert aktivt medlem har én stemme.
Stk. 3. Enhver afstemning på generalforsamlingen skal foregå skriftligt, såfremt dette ønskes af minimum et aktivt medlem.
Stk. 4. Kun aktive medlemmer har stemmeret på foreningens generalforsamling.


§ 15 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændringer kun ændres ved generalforsamlingen efter skriftligt fremsat forslag.
Stk. 2. Vedtægtsændring kan kun ske ved simpelt flertal af fremmødte aktive medlemmer samt indsendte fuldmagter. 


§ 16 Bestyrelsen
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på Generalforsamlingen.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter Generalforsamlingen.
Stk. 3. Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 5 aktive medlemmer plus 2 suppleanter. 

Stk. 3b. I ulige år vælges et ulige antal bestyrelsesmedlemmer for 2 år. I lige år vælges et lige antal bestyrelsesmedlemmer plus 2 suppleanter for 1. år 

Stk. 3c. Der kan indgå mindst 1 og max 2 studerende fra hver skole i bestyrelsen, uden stemmeret.
Stk. 4. Dersom et bestyrelsesmedlem afgår i funktionsperioden, indtræder en suppleant, der fungerer frem til førstkommende generalforsamling, hvor et nyt bestyrelsesmedlem kan vælges for en 2-årig periode.
Stk. 5. Formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, sekretariatspersonale og udvalgsmedlemmer kan tillægges honorar/godtgørelse efter generalforsamlingens bestemmelse.
Stk. 6. Formand og kasserer tegner foreningen indadtil og udadtil. Bestyrelsen har ansvaret for udførelsen af generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 7. Bestyrelsen kan uddelegere opgaver til andre med reference til og under ansvar af bestyrelsen.
Stk.8. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog afholdes mindst fire møder om året.Disse kan afholdes via skype eller andre relevante medier. 
Stk.9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer, heriblandt enten formanden eller næstformanden er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, ved formandens fravær da næstformandens.
Stk.10. Der føres referat ved møderne.

§17 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og/eller kasseren i foreningen.

Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 


§ 18 Etisk Råd
Stk. 1. Formål/opgaver: Etisk Råd er foreningens klageorgan, som skal behandle klager fra klienter over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis. Etisk Råd skal endvidere behandle klager fra nuværende og tidligere medlemmer samt ansøgere om medlemskab og registrering vedrørende berettigelsen af foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering.
Stk. 2. Sagsbehandling: Klienter, der har været i behandling hos et af foreningens aktive medlemmer, kan indenfor en frist på 2 år fra behandlingen blev afsluttet, indbringe en klage for Etisk Råd. Klagen indsendes på mail: info@biopat.dk.

Medlemmer og ansøgere om medlemskab af foreningen, som ønsker at klage over foreningens afgørelse vedrørende medlemskab og registrering kan indenfor en frist på 2 måneder fra afgørelsen er truffet, klage over afgørelsen til Etisk Råd. Klager indsendes skriftligt til Etisk Råd og en kopi af klagen skal fra Etisk Råd tilgå den indberettede part. Parterne skal efter anmodning have indsigt i det materiale, der indgår i sagen indenfor 4 uger efter anmodningens modtagelse. Etisk Råd skal indhente de relevante oplysninger til sine afgørelser. Der skal ske partshøring over forslag til afgørelser. Alle trufne afgørelser skal være skriftlige og begrundede. Viser der sig senere at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget, giver det adgang til at genoptage sagen inden for en frist på 2 år fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Stk. 3. Organisatoriske tilhørsforhold: Etisk Råd er et selvstændigt råd, der refererer direkte til generalforsamlingen og arbejder uafhængigt af bestyrelsen. Etisk Råds medlemmer vælges på foreningens generalforsamling blandt de aktive medlemmer uden for bestyrelsen. Valgperioden er 2 år. Etisk Råd konstituerer sig selv.
Stk. 4. Sammensætning: Etisk Råd består af min. 3 og max. 5 medlemmer og 1 suppleant. Etisk Råd skal have en sammensætning, der er betryggende for parterne i en klagesag. Dette indebærer, at intet medlem af Etisk Råd må have en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller have en nærtstående, der har en sådan interesse. Endvidere må ingen personer deltage i en sags behandling, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 5. Sanktionsmuligheder: Etisk Råd kan sanktionere overtrædelse af foreningens vedtægter og overtrædelse af foreningens regler for god klinisk praksis med irettesættelse, fratagelse af medlemskab eller afregistrering.

§ 19 Kontingent
Stk.1 Kontingent fastsættes af generalforsamlingen, og bestyrelsen kan fastsætte betalingsterminerne.

Stk. 2 14 dages restance på forfalden kontingent udløser 1. rykkerskrivelse med gældende rykkerprocedure. En måneds restance udløser 2. rykkerskrivelse med meddelelse om eksklusion, hvis betaling ikke har fundet sted inden 14 dage. Ved henvendelse om udsættelse eller om afdragsordning på forfaldent kontingent ses bort fra dette, og henvises til indgået aftale herom. 

§ 20 Regnskab og revision
Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabet revideres af intern og/eller ekstern revisor efter generalforsamlingens beslutning.

§ 21 Foreningens opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan ske efter beslutning herom på 2 generalforsamlinger med mindst 3 måneders mellemrum, hvor 4/5 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.
Stk. 2. Ved opløsning af foreningen skal foreningen indfri eventuelle udeståender og evt. overskydende formue skænkes til velgørende formål Beslutningen herom, varetages af bestyrelsen.