Vil du vide, hvad biopati/naturopati/urtekundskab er, så kig rundt på siden.

Her finder du  også informationer om medlemskab, bestyrelsen og andre informationer om foreningen.

Hold dig opdateret her på siden. Husk hvis du er medlem af foreningen, kan du også blive medlem af Facebookgruppen Biopat og Naturopath.


Vedr. RAB ordningen maj 2024: Da den tidligere foreningsbestyrelse ikke har leveret korrekt materiale videre til den nye bestyrelse, er vi lige nu i miskredit hos Styrelsen for Patientsikkerhed. 
Vi har sat en advokat på sagen, og du vil høre nærmere. 
Vi kan desuden anbefale, at du tager kontakt med Danske Terapeuter, som vi længe har haft et samarbejde med. Blandt andet ønsker vi herfra en bedre og mere nutidig RAB ordning, hvis vi som biopater og naturopather samt andre behandlere uddannet fra Institut for Biologisk Medicin skal synes, at RAB ordningen er en korrekt nedre grænse for timetal m.m. for komplementære behandlere. 
Til dig, der interesserer dig som klient eller måske kommende studerende, er disse emner ikke så vigtige al den stund, at vores timetal og faghold ligger væsentligt højere end hvad RAB ordningen foreskriver. 
Vi kan og vil ikke ændre på vores vedtægter lige nu, da det kræver en ekstraordinær GF, og den må vente ind til vi får vores RAB registrering tilbage. 

VEDTÆGTER FOR Praktiserende Biopater, Naturopather ibm og Phytoterapeuter

§ 1 Foreningens navn og hjemsted


Stk. 1 Foreningens navn er Praktiserende Biopater, Naturopather ibm og Phytoterapeuter.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid valgte formands adresse.

§2 Foreningens formål

Stk. 1. Foreningens væsentligste formål er at repræsentere foreningens medlemmer i faglige spørgsmål.

Stk. 2. At arbejde for øget forståelse for og kendskab til biopati/naturopati/ phytoterapi som behandlingsform.

Stk. 3. At sikre den bedst mulige grund- og efteruddannelse inden for biopati/naturopati/phytoterapi ved at støtte og vejlede de eksisterende skoler.
Stk. 4. At sikre og udvikle et højt fagligt og etisk niveau og god klinisk praksis.

Stk. 5. At arbejde for nationalt og internationalt samarbejde indenfor biopatien, naturopatien og phytoterapien.

Stk. 6 At sikre at medlemmer der er registreret under ”Registreringsordningen for alternative behandlere” (RAB), lever op til de gældende krav.

§3 Optagelsesbestemmelser


Stk. 1. Aktivt medlemskab kan opnås af personer, der som minimum har gennemført en af foreningen godkendt uddannelse, der opfylder de basale uddannelseskrav jf Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere §10 og som ikke har kontingentrestance til foreningen.

Stk. 2. Medlemskab som studerende kan opnås af personer, der er indskrevet som studerende på Institut for Biologisk Medicin, der er godkendt af foreningen som uddannelsessted for biopati/naturopati og studerende fra Urteskolen v. Rikke Goerlich.
Stk. 3. Skolemedlemskab kan opnås af de skoler, der er godkendt af foreningen som uddannelsessted for biopater, naturopather ibm og skoler for phytoterapi.
Stk. 4. Optagelse sker efter ansøgning og godkendelse af bestyrelsen. Ved ansøgning om aktivt medlemskab indsendes dokumentation for gennemført uddannelse jf. §3 stk. 1 sammen med ansøgningen.§4 Udmeldelse


Stk. 1. Udmeldelse sker skriftligt til kassereren.

Stk. 2. Refusion af kontingent kan ikke finde sted. 

Stk. 3. Ved kontingentrestancer over 3 måneder bortfalder medlemskabet. Meddelelse om dette sker skriftligt til medlemmet.


§5 Eksklusion


Stk. 1. Dersom et medlem gør sig skyldig i grovere forsømmelse i forhold til foreningens vedtægter eller medlemsforpligtelser, kan bestyrelsen med 4/5 majoritet beslutte at ekskludere medlemmet. Herunder regnes også de etiske regler, som er underskrevet ved indmeldelse.
Stk. 2. Undtaget herfra er klager vedrørende god klinisk praksis, som alene henhører under Etisk Råd. 

Stk. 3. Medlemmet kan inden for en frist på 2 måneder efter afgørelsen klage til Etisk Råd over denne jf. § 18 stk. 1.

Stk. 4. I perioden indtil udløbet af klagefristen eller hvis eksklusionen ankes, indtil denne er blevet prøvet, er medlemskabet suspenderet. I suspensionsperioden bortfalder alle medlemsrettigheder.

Stk. 5. Etisk Råds afgørelser kan ikke ankes, men kan indbringes for domstolene.

§ 6 Genindmeldelse

Stk. 1. Et medlem, der har fået frataget medlemskabet som følge af kontingentrestance, kan inden for et år fra slettelsesdatoen indmeldes ved skriftlig ansøgning til foreningen og betaling af restance.

Stk. 2. Bestyrelsen kan efter skriftlig ansøgning godkende genindmeldelse af et medlem, som er ekskluderet, såfremt det findes tilstrækkeligt begrundet, og kriterier for genindmeldelse i øvrigt er opfyldt.

Stk. 3. Genindmeldelse efter et år fra udmeldelsesdatoen behandles som optagelse af nye medlemmer jf. §3.

§ 7 Medlemsrettigheder og pligter

Stk 1. Enhver, der opfylder kravene i optagelsesbestemmelserne i §3, har ret til at blive optaget som medlem af foreningen jf optagelsesbestemmelserne i §3.
Stk. 2. Aktive medlemmer, som ønsker at blive RAB-registreret, har ret til rådgivning herom i foreningen.

Stk. 3. Ethvert medlem af foreningen har pligt til at overholde gældende lovgivning og foreningens regler for god klinisk praksis samt de etiske regler udstukket af foreningen.
Stk. 4. Ethvert aktivt medlem har ret til at bruge foreningens logo.

Stk. 5. Medlemmer, som har opnået titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB) kan anvende denne i henhold til retningslinjer fastlagt af foreningens generalforsamling.

§ 8 Regler for god klinisk praksis

Foreningens medlemmer skal:
Stk. 1. Udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres faglige virke, herunder gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige, og som den pågældende er kvalificeret til.

Stk. 2 Anbefale klienterne at søge læge mv., hvor dette er indiceret.

Stk. 3 Overholde lovgivningen, herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende.
Stk. 4. Give klienterne saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger, de kan have hertil.

Stk. 5. Føre optegnelser (journal) over deres behandlinger af den enkelte klient, herunder om indikation og behandling og den information, der er givet. Klienten skal give skriftligt samtykke til, at der føres journal og har til enhver tid ret til at blive gjort bekendt med indholdet af journalen.

Stk. 6. Overholde deres tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som de gennem deres faglige virksomhed får om deres klienter.

Stk. 7. Løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden i henhold til gældende regler i foreningen.

§ 9 Registreringskriterier

Stk. 1 Aktive medlemmer, der opfylder kravene i foreningens optagelsesbestemmelser jf. § 3 stk. 1, kan ansøge om tilladelse til at anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB).

Stk. 2. Disse krav er en sundhedsmæssig uddannelse på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer eller lektioner. Uddannelsen skal bestå af både teori og praksis. Den praktiske del af uddannelsen opgøres i timer. Uddannelsen skal som minimum omfatte 250 undervisningstimer eller lektioner i fagene biopati/naturopati/phytoterapi herunder de til enhver tid udstukne rammer for de enkelte fag.

Anatomi, fysiologi og sygdomslære tages særskilt.

Herudover skal uddannelsen indeholde basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser, klinikvejledning/klientbehandling, psykologi samt præsentation af andre alternative behandlingsformer.


Stk. 3 Titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB) er forbeholdt aktive medlemmer registreret efter denne ordning jf. regler og procedurer for aktivt medlemskab og registrering samt betaling for RAB-registrering.

Stk. 4 Offentligheden kan på foreningens hjemmeside få adgang til oplysninger om, hvilke medlemmer foreningen har registreret og hermed givet tilladelse til at anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB), om foreningens regler for god klinisk praksis og om uddannelseskrav til de medlemmer, som RAB registreres samt om klageadgangen til foreningens klageorgan.

§ 10 Afregistrering

Stk. 1 Afregistrering sker ved udtrædelse af den aktive medlemsgruppe, ved eksklusion af foreningen samt i de tilfælde, hvor et medlem ikke overholder gældende lovgivning og ved gentagen overtrædelse af foreningens regler for god klinisk praksis jf. §8.
Stk. 2. Retten til brug af betegnelsen Registreret Alternativ Behandler (RAB) bortfalder i sådanne tilfælde og behandleren vil blive bedt om at sende sit RAB bevis retur til foreningen.

§ 11 Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer af foreningen.
Stk. 2. Kun punkter, der er optaget på generalforsamlingens dagsorden, kan komme til bindende afstemning.
Stk. 3. Vedtagelser/forkastning af dagsordensforslag på generalforsamlingen føres til referat. Referatet skal godkendes og underskrives af mødets referent og dirigent.

Stk 4. Udover aktive medlemmer kan også passive medlemmer, støttemedlemmer og studerende deltage med taleret, men uden stemmeret i generalforsamlingen.

Aktive, passive medlemmer og studerende er valgbare til udvalg i foreningen.

Stk. 5. Kun aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare til bestyrelse, revision og Etisk Råd.

§ 12 Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Stk. 2. Tidspunktet meddeles tidligst muligt og senest tre måneder før generalforsamlingen.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.
 Herunder forslag om vedtægtsændringer.
Stk. 4. Indkaldelse sker skriftligt til medlemmerne med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, bestyrelsens beretning, herunder beretning fra Etisk Råd, regnskab og budget samt indsendte forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:Punkt 1) Valg af dirigent

Punkt 2) Valg af referent
Punkt 3) Valg af stemmetæller
Punkt 4) Beretning fra bestyrelse, Etisk Råd samt udvalg 

Punkt 5) Det reviderede Regnskab
fremlægges
Punkt 6) Indkomne forslag

Punkt 7) Handlingsplan for det kommende år
Punkt 8) Budget

Punkt 9) Fastsættelse af kontingent
Punkt 10) Valg til bestyrelsen i ulige år vælges et ulige antal aktive bestyrelsesmedlemmer for 2 år og i lige år et lige antal
Punkt 11. Valg af 2 suppleanter for en 1 år periode
Punkt 12) Valg af medlemmer til Etisk Råd. Der skal vælges min. 2 max 5 blandt aktive medlemmer: Vælges for 2 år ad gangen
Punkt 14) Valg til udvalg for 1 år nedsættes ad hoc.
Punkt 15) Valg af intern revisor for 2 år og suppleant for 1 år

Punkt 16) Valg af studerende til bestyrelsen. Mindst 1 max. 2 studerende fra hver skole, vælges for 1 år ad gangen. 
Punkt 17) Eventuelt

Stk. 6 Den af generalforsamlingen valgte dirigent har til opgave at sikre, at dagsordenen for generalforsamlingen følges.

Stk. 7 Referentens opgave er i kort skriftlig form at gengive de trufne beslutninger, dvs. omtale samtlige punkter på generalforsamlingens dagsorden i forhold til vedtagelser, beslutninger og valg. Referatet skal skriftligt godkendes af dirigenten inden udsendelse.


Stk. 8 Stemmetællernes opgave er at bistå dirigenten ved afstemninger og der skal være min 2. stemmetæller.

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmer eller minimum 25% af foreningens stemmeberettigede
medlemmer skriftligt fremsætter anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal dette ske senest otte uger efter anmodningens fremkomst.

Stk. 2. Anmodningen skal indeholde angivelse af de punkter, som ønskes behandlet.

Stk. 3. Indkaldelse kan i øvrigt ske efter gældende regler for indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
Indkaldelse skal indeholde det/de forslag, som ønskes behandlet.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes to uger før og to uger efter den ordinære generalforsamling.

§ 14 Afstemningsregler

Stk. 1. Alle afstemninger, afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte aktive medlemme samt indsendte fuldmagter fra aktive medlemmer.

Stk. 2. Hvert aktivt medlem har én stemme.
Stk. 3. Enhver afstemning på generalforsamlingen skal foregå skriftligt, såfremt dette ønskes af minimum et aktivt medlem.

Stk. 4. Kun aktive medlemmer har stemmeret på foreningens generalforsamling.

§ 15 Vedtægtsændringer
Stk. 1 Vedtægterne kan kun ændres ved generalforsamlingen efter skriftligt fremsat forslag

Stk. 2 Vedtægtsændring kan kun ske ved simpelt flertal af fremmødte aktive medlemmer samt indsendte fuldmagter

§ 16 Bestyrelsen


Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på generalforsamlingen.

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen

Stk. 3 Bestyrelsen består af mindst 3 og højt 5 aktive medlemmer plus 2 suppleanter.

Stk. 3 b I ulige år vælges et ulige antal bestyrelsesmedlemmer for 2 år og i lige år et lige antal bestyrelsesmedlemmer for 2 år plus 2 suppleanter for 1 år

Stk. 3 c Der kan indgå mindst 1 max. 2 studerende fra hver skole i bestyrelsen uden stemmeret.

Stk. 4. Bestyrelsen kan efter hver generalforsamling oprette eller nedlægge ad hoc udvalg efter behov samt udpege udvalgsmedlemmer hertil.

Stk. 5. Dersom et bestyrelsesmedlem afgår i funktionsperioden, indtræder en suppleant, der fungerer frem til førstkommende generalforsamling, hvor et nyt bestyrelsesmedlem kan vælges for en 2-årig periode.

Stk. 6. Formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, sekretariatspersonale og udvalgsmedlemmer kan tillægges honorar/godtgørelse efter generalforsamlingens bestemmelse.
Stk. 8. Formand og kasserer tegner foreningen indad- og udadtil. Bestyrelsen har ansvaret for udførelsen af generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 9. Bestyrelsen kan uddelegere opgaver til andre med reference til og under ansvar af bestyrelsen.
Stk.10. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog afholdes mindst fire møder om året.
Disse kan afholdes via Skype eller andre relevante medier. 
Stk.11. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer, heriblandt enten formanden eller næstformanden er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, ved formandens fravær da næstformandens.

Stk.12. Der føres referat ved møderne.


§ 17 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og/eller kasseren i foreningen.

Stk. 2 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Det påhviler ikke foreningen medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 18 Etisk Råd

Stk 1. Formål/opgaver: 
Etisk Råd er foreningens klageorgan, som skal behandle klager fra klienter over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

Etisk Råd skal endvidere behandle klager fra nuværende og tidligere medlemmer samt ansøgere om medlemskab og registrering vedrørende berettigelsen af foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering.

Stk. 2. Sagsbehandling: 
Klienter der har været i behandling hos et af foreningens aktive medlemmer kan indenfor en frist på 2 år fra behandlingen blev afsluttet, indbringe en klage for Etisk Råd.

Medlemmer og ansøgere om medlemskab af foreningen, som ønsker at klage over foreningens afgørelse vedrørende medlemskab og registrering kan indenfor en frist på 2 måneder fra afgørelsen er truffet, klage over afgørelsen til Etisk Råd.

Klager indsendes skriftligt til Etisk Råd på mail info@biopat.dk som videre sender klagen til Etisk Råd. Kopi af klagen skal fra Etisk Råd tilgå den indberettede part. 
Parterne skal efter anmodning have indsigt i det materiale, der indgår i sagen indenfor 4 uger efter anmodningens modtagelse. Etisk Råd skal indhente de relevante oplysninger til sine afgørelser. 
Der skal ske partshøring over forslag til afgørelser. Alle trufne afgørelser skal være skriftlige og begrundede.
Viser der sig senere at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget, giver det adgang til at genoptage sagen inden for en frist på 2 år fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Stk. 3. Organisatoriske tilhørsforhold:
Etisk Råd er et selvstændigt råd, der refererer direkte til generalforsamlingen og arbejder uafhængigt af bestyrelsen. 
Etisk Råds medlemmer vælges på foreningens generalforsamling blandt de aktive medlemmer uden for bestyrelsen. Valgperioden er 2 år. Etisk Råd konstituerer sig selv.

Stk. 4. Sammensætning:
Etisk Råd består af min. 3 og max. 5 aktive medlemmer Etisk Råd skal have en sammensætning, der er betryggende for parterne i en klagesag. Dette indebærer, at intet medlem af Etisk Råd må have en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller have en nærtstående, der har en sådan interesse. Endvidere må ingen personer deltage i en sags behandling, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 5. Sanktionsmuligheder:
Etisk Råd kan sanktionere overtrædelse af foreningens vedtægter og overtrædelse af foreningens regler 
for god klinisk praksis med irettesættelse, fratagelse af medlemskab eller afregistrering.

§ 19 Kontingent

Stk. 1 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen og bestyrelsen kan fastsætte betalingsterminerne.

stk. 2 14dages restance på forfalden kontingent udløser 1. rykkerskrivelse med gældende rykkerprocedure. Én måneds restance udløser 2. rykkerskrivelse med meddelelse om eksklusion, hvis ikke betaling har fundet sted inden yderligere 14 dage. Ved henvendelse om udsættelse eller afdragsordning på forfaldent kontingent ses bort fra dette og henvises til aftale indgået herom.

§ 20 Regnskab og revision

Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet revideres af intern og/eller ekstern revisor efter generalforsamlingens beslutning.

§ 21 Foreningens opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan ske efter beslutning herom på 2 generalforsamlinger med mindst 3 måneders mellemrum, hvor 4/5 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Stk. 2. Ved opløsning af foreningen skal foreningen indfri eventuelle udeståender og evt. overskydende formue skænkes til velgørende formål. Beslutningen herom varetages af bestyrelsen


Revideret ved generalforsamling 21.3.2020 formand Anja Ballegaard (tidligere forperson, nu Johanne Hartung, forperson) 

unsplash